PERSÓNUVERNDARSTEFNA App


PERSÓNUVERNDARSTEFNA


1. Vinnsla
Í tengslum við umsókn og notkun á vildarkorti Te og Kaffi („vildarkortið“) er unnið með
persónugreinanlegar upplýsingar notanda. Í persónuverndarstefnu þessari er nánar kveðið á um þá
vinnslu sem á sér stað í þeim tilvikum er vildarkortið er tengt smáforriti Te og Kaffi („Appið“ eða
„lausnin“).
Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra, lýtur lögum nr.
90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og öðrum reglum sem settar hafa verið á
grundvelli persónuverndarlaga („persónuverndarlög“).
Te og kaffi hf., kt. 530484-0179, Stapahrauni 4, 220 Hafnafirði, (hér eftir „Te og Kaffi“ eða „við“), telst
ábyrgðaraðili í skilningi persónuverndarlaga í tengslum við þá vinnslu sem á sér stað með notkun
vildarkortsins.
Farsímagreiðslur ehf., kt. 471103-2250, Ármúla 25, 108 Reykjavík, (hér eftir „Farsímagreiðslur“)
teljast vinnsluaðili í tengslum við þá vinnslu persónuupplýsinga sem tengist vildarkortinu.


2. Persónuupplýsingar sem safnað er
Þegar notandi setur upp Appið þarf ekki að láta af hendi neinar persónuupplýsingar, hægt er að nota
Appið til að skoða upplýsingar um vörur, tilboð og kaffihús án þess að vera skráður notandi.
Ef notandi kýs að tengja vildarkort sitt við Appið þá þarf hann að gefa upp kennitölu sína og
símanúmer. Notandi ber ábyrgð á réttleika þeirra upplýsinga sem hann skráir í Appið hverju sinni.
Við notkun á vildarkortinu safnast jafnframt upplýsingar um notkunina og þær vörur sem keyptar eru.
Upplýsingar um notkun á vildarkorti notanda eru geymdar í kassakerfi Te og Kaffi og í þeim tilvikum
er vildarkort hafa verið tengd Appinu nálgast Appið þær upplýsingar þaðan.


3. Tilgangur vinnslu
Við öflum, skráum og vistum ofangreindar upplýsingar í þeim tilgangi að geta veitt notendum
vildarkortið og veitt notendum þá afslætti og/tilboð sem tengjast notkun á kortinu. Sú vinnsla byggir
því á samningi aðila, eða beiðni um að gera samning.
Þá munum við nota upplýsingarnar til að geta sett okkur í samband við notanda í viðskiptalegum
tilgangi, þ.á m. í þeim tilgangi að tilkynna notanda um breytingar á lausninni, svo sem á virkni hennar
eða stillingum. Einnig munum við senda markaðsskilaboð til notenda, þ.á m. persónusniðin tilboð
sem byggja á viðskiptasögu notanda sem tengd er vildarkortinu og/eða öðrum upplýsingum, s.s. kyni,
afmælisdegi og aldri. Sú vinnsla byggir á lögmætum hagsmunum okkar.
Við munum ekki nota upplýsingarnar í öðrum tilgangi án þess að afla sérstaklega samþykkis notanda
fyrir slíkri vinnslu. Í slíkum tilvikum hafa notendur ávallt heimild til að afturkalla samþykki sitt.


4. Viðtakendur upplýsinga
Þær upplýsingar sem safnast við notkun vildarkortsins í lausninni eru vistaðar hjá Farsímagreiðslum
sem koma fram sem vinnsluaðili fyrir okkar hönd í skilningi persónuverndarlaga.
Vinnsla Farsímagreiðslna á upplýsingunum kann jafnframt að felast í því að tryggja virkni lausnarinnar
og öryggi upplýsinganna og sjá um að eyða upplýsingum á grundvelli fyrirmæla okkar þar um.
Þá kunnum við eftir atvikum að þurfa veita notendum stoðþjónustu eða bilanagreiningu, sé um það
samið, og í slíkum tilvikum kunnum við að leita aðstoðar frá Farsímagreiðslum.

Hvorki við né Farsímagreiðslur munum nota upplýsingarnar í öðrum tilgangi eða afhenda þær þriðja
aðila, að lögreglu frátalinni, nema á grundvelli lagaheimildar, stjórnvaldsfyrirmæla, dómsúrskurðar
eða samþykkis notanda. Við áskiljum okkur þó rétt til að afhenda þriðja aðila ópersónugreinanlegar
upplýsingar um notkun lausnarinnar, sbr. gr. 9 neðar.


5. Varðveislutími
Allar upplýsingar eru vistaðar á meðan notandi telst enn vera notandi Appsins.
Í kjölfar uppsagnar/riftunar á samningi notanda og okkar er notkunarsaga varðveitt í 90 daga frá
lokun notandaaðgangs notanda, einkum í þeim tilgangi að tryggja réttleika og rekjanleika gagna,
nema lög, stjórnvaldsfyrirmæli eða dómstólar krefjist annars. Notandi getur óskað eftir eyðingu
upplýsinga fyrir það tímamark með skriflegri beiðni til okkar.


6. Nákvæmni og áreiðanleiki upplýsinga
Við munum gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að persónuupplýsingar sem Te og Kaffi safnar við
notkun notanda á lausninni séu áreiðanlegar og uppfærðar þegar þörf krefur. Séu
persónuupplýsingar óáreiðanlegar munum við, með hliðsjón af tilgangi vinnslunnar, gera viðeigandi
ráðstafanir til þess að þær verði leiðréttar eða þeim eytt.


7. Öryggi upplýsinga
Við munum gera viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja öryggi
persónuupplýsinga, m.a. með það að markmiði að koma í veg fyrir mannleg mistök, þjófnað, svik eða
aðra misnotkun á upplýsingum. Við munum takmarka aðgang að upplýsingum við þá starfsmenn sem
nauðsynlega þurfa slíkan aðgang til að ná fram tilgangi vinnslunnar.
Starfsmenn okkar eru upplýstir um skyldu þeirra til að viðhalda trúnaði og öryggi persónuupplýsinga.


8. Réttindi notanda
Notandi hefur rétt til andmæla söfnun okkar á persónuupplýsingum telji hann að slík söfnun sé ekki í
samræmi við tilgang hennar, að meðalhófs sé ekki gætt eða ef hann telur að sama árangri sé hægt að
ná með mildari aðferðum. Þannig getur notandi t.a.m. andmælt því að fá send markaðsskilaboð sem
byggja á viðskiptasögu notanda.
Þá getur notandi óskað eftir því að fá upplýsingar um þá vinnslu sem á sér stað hjá okkur um hann,
enda standi hagsmunir annarra því ekki í vegi. Sé aðgangur veittur skal hann veittur eins fljótt og
auðið er og almennt eigi síðar en innan eins mánaðar frá móttöku slíkrar beiðni.
Notandi kann jafnframt að eiga rétt til að krefjast þess að röngum, villandi eða ófullkomnum
persónuupplýsingum um sig verði leiðréttar og/eða persónuupplýsingum notanda verði eytt. Undir
ákveðnum kringumstæðum kann notandi jafnframt að eiga rétt á því að fá þær persónuupplýsingar
sem við vinnum sendar á tölvulesanlegu sniði eða að við sendum þær upplýsingar til annars
ábyrgðaraðila.


9. Ópersónugreinanlegar upplýsingar
Við áskiljum okkur rétt til að vinna með og greina ópersónugreinanlegar upplýsingar um notkun
notanda á vildarkortinu í lausninni, þ.á m. til áframhaldandi vöruþróunar og/eða til að bæta virkni
lausnarinnar. Skal okkur vera heimilt að miðla slíkum ópersónugreinalegum upplýsingum um
lausnina, t.d. tölfræðilegum samantektum, til þriðja aðila.


10. Kvartanir og beiðnir
Kvörtunum eða beiðnum frá notendum Appsins vegna vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við lausnina, t.d. í tengslum við gr. 8. í stefnu þessari, skal koma á framfæri við okkur með skriflegum hætti á www.teogkaffi.is („https://www.teogkaffi.is/pages/hafa-samband“) eða með því að hringja í síma 555-1910.

Það skal jafnframt tekið fram að hafi notendur athugasemdir við vinnslu okkar á persónuupplýsingum þeirra hafa þeir rétt til þess að kvarta til Persónuverndar (www.personuvernd.is).